Factuurvoorwaarden

Laatste update: 01/11/2021

Bij de eenvoudige aanvaarding der verkoopsvoorwaarden bevestigt de koper deze kwalitatief gekeurd te hebben en erkent dat ze gemerkt zijn volgens de voorschriften der wet. De koper verbindt zicht ertoe de goederen niet onder de door onze firma vastgelegde minimum verkoopprijzen te verkopen, indien deze werden opgesteld en gecommuniceerd aan de koper. Klachten zijn slechts geldig indien ze ons schriftelijk binnen de drie dagen na de levering bereiken. Elke factuur is te betalen voor het einde van de op de factuur vermelde betaaltermijn.

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling.

De op hun vervaldag niet betaalde bedragen zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest opbrengen van 18%. Is de factuur niet betaald binnen de 14 dagen na haar vervaldag dan is, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire vergoeding verschuldigd, te berekenen à 15% van het verschuldigd gebleven saldo met een minimum van 50 €.

Enkel de rechtbanken te Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die tussen partijen zouden ontstaan betreffende huidige factuur of in verband met de door deze factuur gefactureerde leveringen. Behoort het geschil tot de bevoegdheid van de Vrederechter, dan zal het aanhangig moeten gemaakt worden, naar keuze van de eiser voor één van de Vrederechters van de gerechtelijke kantons te Antwerpen.

Webshop powered by Marcando